Regulamin konkursu pod nazwą „Amica #zaprasowani”


Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza DOTPR Skowronek, Łaźniewski spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 308, 60-406 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, NIP 781-187-88-81

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „#zaprasowani” wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „#zaprasowani” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Twitter”– serwis internetowy pod domeną www.twitter.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

5. „Strona”– profil o nazwie „ASZdziennik” w serwisie Twitter dostępny pod adresem: twitter.com/ASZdziennik

6. „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

7. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Twitterze.

8. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z 3 wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

9. „Post konkursowy” – post zamieszczony w serwisie Twitter w dniu 11.04.2018 na profilu ASZdziennik na Twitterze.

10. „Zgłoszenie”– komentarz w formie tekstowej lub graficznej stworzony w odpowiedzi na Post konkursowy.

§1
Postanowienia ogólne


1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.twitter.com) z wykorzystaniem natywnych rozwiązań Serwisu: możliwości podawania dalej i komentowania treści generowanych w obrębie Serwisu.

2. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem postu (wpisu) na Twitterze.

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis społecznościowy Twitter ani z nim związany.

7. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Twitter z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

8. Informacje dotyczące Uczestników oraz treści od nich pochodzące w związku z udziałem w Konkursie są gromadzone wyłącznie przez Organizatora, a nie przez serwis Twitter.

§2
Termin i uczestnictwo w Konkursie


1. Konkurs trwa od 11.04.2018 do 19.04.2018 r.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.
2) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
3) posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Twitter.com
4) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.


4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Twitter, oraz że Twitter nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili.

§3
Dane osobowe i prawa autorskie


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.twitter.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z
Konkursem poprzez konto Twitter.

3. Administratorem danych osobowych jest działalność gospodarcza DOTPR Skowronek, Łaźniewski spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 308, 60-406 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, NIP 781-187-88-81.

§4
Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe, polegające na utworzeniu postu (wpisu) na Twitterze z użyciem #zaprasowani w odpowiedzi na Post konkursowy.

2. Zabrania się dodawania wpisów, które naruszają dobre obyczaje.

3. Laureata nagrody wskazuje Komisja Konkursowa kierując się kryterium oryginalności odpowiedzi.

4. Retweety dodane pod Postem Konkursowym po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

5. Ogłoszenie danych laureata odbędzie się najpóźniej dnia 27.04.2018 poprzez zamieszczenie ich w Serwisie i na portalu www.aszdziennik.pl

§5
Nagrody i tryb ich przekazania


1. W konkursie zostanie przyznana nagroda w postaci:
- Pralka Amica DAW 8123 DCiBT o wartości 1649,00 zł brutto.

2. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3. Suma wartości nagrody przekracza kwotę 760 zł i podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody pokrywa Organizator konkursu na podstawie oświadczenia odbioru nagrody podpisanego przez zwycięzcę konkursu (załącznik numer 1).

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

5. Fundatorem nagród jest AMICA WRONKI S.A. z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki.

§6
Wydanie nagrody


1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w postaci wpisu na Stronie lub na portalu www.aszdziennik.pl najpóźniej 27.04.2018 r.

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania danych laureata przesłać wiadomość na adres: konkurs@amicazaprasowani.pl zawierającą dane adresowe oraz numer kontaktowy.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

4. Nagroda dostarczona zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Nagroda wysyłana będzie wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagrody poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagrody.

§7
Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie e-mail w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie danych laureata na adres: konkurs@amicazaprasowani.pl.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 015 zabawnych transparentów z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, które naprawdę są bardzo smutne

DZIEJE SIĘ

SAMSUNG 0 07 dowodów, że potrzebujesz nowego monitora [100% SPRAWDZONE]
0 09 zdjęć Polskiej Fundacji Narodowej, które najlepiej wypromują Polskę na świecie
0 0PILNE: Dramat branży filmowej. Przyszła jedna książka i zrobiła najlepszy trailer tej jesieni [WIDEO]
0 07 prawdziwych sposobów na to, żeby mimo wieku poczuć się jak nastolatka
0 0Tak się kończy zabawa w Boga. Naukowcy stworzyli odrażającą hybrydę kasztana z żołędziem
0 0Bardziej polskoprawicowej wystawy nie będzie. Oto 7 dzieł z wydarzenia pod patronatem Morawieckiego

DZIEJE SIĘ

0 0Miłe spotkanie dwóch rodzin. Premier Luksemburga z mężem widzieli się z premierką Serbii i jej partnerką
0 0Panika na planecie podobnej do Ziemi. Namierzył ją gatunek, który jedną już zrujnował
0 099-latce ukradziono 4 tys. zł oszczędności, internauci je dla niej zebrali. I dorzucili 500 tysięcy [PRAWDA]
0 07 prawdziwych pytań od katechetki do uczennicy, która zgłosiła, że nie będzie chodzić na religię [WTF]
TEFAL 0 07 rzeczy, które możesz zrobić z leśnych śmieci, jeśli jesteś sarną
TVN 0 0PILNE: Jan Frycz alert dla całego kraju! Znów jest tym złym w serialu i nie będziecie chcieli tego przegapić
0 0Kaczyński pokazał się z żoną i dzieckiem. Żeby był wiarygodny, gdy mówi o polskim modelu rodziny
0 0Koniec chaosu w przepełnionych szkołach. MEN zamontuje sygnalizację świetlną na korytarzach
#PawłowiczFree 0 0ASZdziennik oficjalnie serwisem wolnym od Pawłowicz. Nigdy już o niej od nas nie usłyszycie