Regulamin konkursu #TylkoWMulti

Poniżej regulamin konkursu #TylkoWMulti


§1. Organizator i nazwa Konkursu

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#TylkoWMulti” zwanego dalej „Konkursem”, jest Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 58 w Warszawie 00-876, NIP: 1080003856 (zwany dalej „Organizator”).
2. Serwis aszdziennik.pl należący do Glob 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, NIP: 5252614767, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000329219 jest podmiotem wspierającym Organizatora w zakresie prowadzenia i organizacji konkursu (dalej „Podmiot wspierający”).
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej aszdziennik.pl w dniu 30.05.2017 do godziny 23:59 dnia 31.05.2017, oraz będzie promowany za pośrednictwem mediów społecznościowych.
4. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej aszdziennik.pl

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoimi utworami oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
ZADANIE KONKURSOWE:
Czytelnik ma za zadanie opisać swoje unikalne doświadczenie w trybie multiplayer. Do swojej wypowiedzi musi załączyć dwa hashtagi konkursowe #TylkoWMulti i #PSPlus.
konkursowego lub w osobnym wpisie w serwisie Facebook, Twitter, Instagram lub Wykop.pl.
2. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze, czyli data dodania komentarza lub wiadomości w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter.
3. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę komentarzy.
4.Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, autorzy Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi Konkursu „#TylkoWMulti” nieograniczonej czasowo ani terytorialnie bezpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji do korzystania z utworu/ów w postaci przesłanych prac oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych jak i zezwalania na wykonywanie praw zależnych – w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją oraz reklamą i podsumowaniem, w tym publikacji utworu/ów na stronie internetowej www.aszdziennik.pl, na profilu ASZdziennik w serwisach społecznościowch Facebook, Twitter lub serwisie Wykop.pl.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzca Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury, w skład którego wejdzie redakcja Podmiotu pomocniczego.
3. Zwycięzca zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych, zdaniem Jury, wypowiedzi.
4. Wyniki zostaną opublikowane w przeciągu 14 dni od zakończenia konkursu na stronie internetowej Organizatora www.aszdziennik.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Sponsorem nagrody w Konkursie Sony Interactive Entertainment Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 58 w Warszawie 00-876, NIP: 1080003856 (zwany dalej „Sponsor”).
2. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, którą wybierze Jury na podstawie najciekawszych wypowiedzi. Zwycięzca otrzyma następującą nagrodę: gogle PlayStation VR.

3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.
5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
6. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcy przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni roboczych od publikacji wyników na stronie Organizatora. O przyznaniu nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani na adres, z którego została nadesłana praca. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie swoich danych osobowych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem nagrody oraz uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Na odpowiedź od zwycięzcy Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania informacji o nagrodzie. Jeżeli odpowiedzi nie uda się uzyskać ze strony Zwycięzcy, nagroda przechodzi na kolejną osobę z rezerwowej listy zwycięzców.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony: aszdziennik.pl
2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Twitter, ani z nim związany.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...