Regulamin konkursu "#WymyślNowąPartię".

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu #WymyślNowąPartię.


§1. Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „#WymyślNowąPartię” zwanego dalej „Konkursem”, jest Serwis aszdziennik.pl należący do Glob 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa ,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000329219 (zwany dalej „Organizator”).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej aszdziennik.pl w dniu 22 kwietnia 2016 do 25 kwietnia 2016 roku oraz będzie promowany za pośrednictwem mediów społecznościowych.

3. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej aszdziennik.pl

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoimi utworami oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.

ZADANIE KONKURSOWE:
Czytelnik ma za zadanie wymyślić nazwę nowej partii. Najciekawsze według Jury wpisy zostaną nagrodzone. Warunkiem udzielania poprawnej wypowiedzi jest zamieszczenie tagów #WymyślNowąPartię i #ChcęDemokrację3.
Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu do artykułu konkursowego lub w osobnym wpisie w serwisie Facebook, Twitter lub Instagram.

2. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze, czyli data dodania komentarza lub wiadomości w serwisach społecznościowych Facebook, Wykop i Twitter.

3. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę komentarzy.

4.Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, autorzy Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi Konkursu „#WymyślNowąPartię” nieograniczonej czasowo ani terytorialnie bezpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji do korzystania z utworu/utworów w postaci przesłanych prac oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych jak i zezwalania na wykonywanie praw zależnych– w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją oraz reklamą i podsumowaniem, w tym publikacji utworu/ów na stronie internetowej www.aszdziennik.pl, na profilu ASZdziennik w serwisach społecznościowch Facebook, Twitter lub serwisie Wykop.pl.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury, w skład którego wejdą pracownicy i redaktorzy Organizatora.

3. Pięciu Zwycięzców zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych zdaniem Jury wypowiedzi.

4. Wyniki zostaną opublikowane dnia 26 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Organizatora www.aszdziennik.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Sponsorem nagrody w Konkursie CDP PL SP Z O O, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa. NIP: 1132185592 (zwany dalej „Sponsor”).

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze Jury na podstawie najciekawszych wypowiedzi. Zwycięzcy otrzymają grę DEMOKRACJA 3 EDYCJA (NIE)PARLAMENTARNA.
3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.

5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.

6. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

8. O przyznaniu nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani na adres, z którego została nadesłana praca. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie swoich danych osobowych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem nagrody oraz uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Na odpowiedź od zwycięzcy Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania informacji o nagrodzie. Jeżeli odpowiedzi nie uda się uzyskać ze strony Zwycięzcy, nagroda przechodzi na kolejną osobę z rezerwowej listy zwycięzców.

9. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. 2 powyżej, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony: aszdziennik.pl

2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Twitter, ani z nim związany.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

DZIEJE SIĘ

0 0Piękny gest Dudy wobec Trumpa. Na pocieszenie po Grenlandii podarował mu Podlasie
0 0Desperacja lasu w Amazonii. Zbudował sobie katedrę Notre Dame, żeby świat przejął się pożarem
FEST FESTIVAL 0 0Alarm smogowy dla Śląska odwołany. Siwy dym to tylko efekt wizyty Wu-Tang Clanu w Polsce
0 0Dramat Margaret. Chciała wystąpić z Kościoła, zapomniała, że tu jest Polska [7 REAKCJI]
0 0Drama roku, o którą nikt nie prosił, ale... Oto Marta Linkiewicz vs. dziennikarz Canal+ (w Warsie) [CYTATY]
TYSKIEPartnerem materiału jest 0 0Rozbicie dzielnicowe nad Bałtykiem. Pod nieobecność ojca synowie podzielili plażę pod jego parawanem
#PawłowiczFree 0 0ASZdziennik oficjalnie serwisem wolnym od Pawłowicz. Nigdy już o niej od nas nie usłyszycie