Regulamin konkursu "Wydaj 500 dostań 500"

Poniżej znajdziecie pełen tekst regulaminu do konkursu "Wydaj 500 dostań 500".

§1. Organizator konkursu

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Wydaj 500 dostań 500” zwanego dalej „Konkursem”, jest Serwis aszdziennik.pl należący do Glob 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa ,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000329219 (zwany dalej „Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej aszdziennik.pl w o godzinie 12:55 w dniu 13 kwietnia 2016 do godziny 23.59 w dniu 14 kwietnia 2016 roku oraz będzie promowany za pośrednictwem mediów społecznościowych.
3. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej aszdziennik.pl

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, oraz posiadające konto bankowe.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoimi utworami oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
ZADANIE KONKURSOWE:
Czytelnik ma za zadanie opisać w ciekawy i zabawny sposób jak wydałby 500 zł. Warunkiem udzielenia poprawnej odpowiedzi jest umieszczenie w wypowiedzi hashtaga #wydaj500dostań500.
Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu do artykułu konkursowego lub w osobnym wpisie w serwisie Facebook lub Twitter.
2. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze, czyli data dodania komentarza lub wiadomości w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter.
3. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę komentarzy.
4.Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, autorzy Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi Konkursu „Wydaj 500 dostań 500” nieograniczonej czasowo ani terytorialnie bezpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji do korzystania z utworu/utworów w postaci przesłanych prac oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych jak i zezwalania na wykonywanie praw zależnych– w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją oraz reklamą i podsumowaniem, w tym publikacji utworu/ów na stronie internetowej www.aszdziennik.pl, na profilu ASZdziennik w serwisach społecznościowch Facebook, Twitter lub serwisie Wykop.pl.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury, w skład którego wejdą pracownicy i redaktorzy Organizatora.
3. Pięciu Zwycięzców zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych zdaniem Jury wypowiedzi.
4. Wyniki zostaną opublikowane dnia 15 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Organizatora www.aszdziennik.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Sponsorem nagrody w Konkursie jest MBANK S A, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.
NIP: 5260215088 (zwany dalej „Sponsor”).
2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, które wybierze Jury na podstawie najciekawszych wypowiedzi. Zwycięzcy otrzymają przelew na 500 zł (pięćset złotych).
3. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.
4 Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
5. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Nagrody przelane zostaną na numer rachunku konta bankowego przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
7. O przyznaniu nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani na adres, z którego została nadesłana praca. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie swoich danych osobowych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem nagrody oraz uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Na odpowiedź od zwycięzcy Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania informacji o nagrodzie. Jeżeli odpowiedzi nie uda się uzyskać ze strony Zwycięzcy, nagroda przechodzi na kolejną osobę z rezerwowej listy zwycięzców.
9. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. 2 powyżej, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
Trwa ładowanie komentarzy...